Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Behringer FCB1010 - konfigurace

Behringer FCB1010 - konfigurace

3.6.2005 - Kategorie: Aparatura
Základní postupy pro nastavení MIDI kontroleru FCB1010. Na příkladu je zde vysvětlena globální konfigurace a konfigurace presetu.

Snahou tohoto článku je konkretizovat nastavení MIDI kontroleru zmíněného v článku MIDI – ovládání zařízení pro FCB1010

Globální konfigurace

V globální konfiguraci se nastavují parametry pro předvolby a funkce pedálu. Pro komunikaci MIDI je zvlášť podstatné nastavení kanálů.


Příklad nastavení kanálu 1 pro Program Change 1
1. Podržte spínač DOWN a zapněte přístroj. Asi po 2,5 s se dostanete do režimu globálního nastavení.
2. Nyní můžete spínačem 0 zapnout nebo vypnout funkci DIRECT SELECT (ta určuje způsob přepínání presetu - pro nás momentálně nedůležité). Spínačem UP přejdete k dalšímu kroku. Měla by začít blikat LEDka MIDI FUNCTION.
3. Sepnutím spínače 1 zvolíte funkci PRG CHG 1. LEDka tohoto pedálu se rozbliká
4. Potvrďte volbu spínačem UP. Rozsvítí se LEDka MIDI CHAN a na displeji se zobrazí právě nastavené číslo kanálu.
5. Spínačem 1 nastavíte číslo kanálu na 1.
6. Pedálem UP toto nastavení potvrdíte. Rozsvítí se LEDka CONFIG.
7. Teď lze použít nebo nastavit některé funkce kontroleru (viz. manuál). K dalšímu kroku přejdete spínačem UP.
8. Teď by měl být přístroj ve stejném stavu jako v bodě 2, takže je možné nastavit MIDI kanály pro další Program Change nebo kontrolery. Ukončete globální nastavovací režim stisknutím a podržením (cca 2,5 s) spínače DOWN.


Pokud se vrátíme k příkladu z článku MIDI – ovládání zařízení musíme ještě nastavit kanál 2 pro PRG CHG 2 (stejný postup, jen v bodech 3 a 5 použijte spínač 2), kanál 3 pro PRG CHG 3 (v bodech 3 a 5 použijte spínač 3) a kanál 2 pro EXP A (v bodu 3 použijte spínač 8 a v bodu 5 spínač 2).

Pokud budete pedálem řídit jen jedno zařízení, bude vhodné nastavit pouze PRG CHG 1 a všechny MIDI kontrolery (CNT 1, CNT 2, EXP A a EXP B) na kanál 1.

Konfigurace presetu

V globálním nastavení jsme přiřadili jednotlivým MIDI funkcím kanály, které můžeme chápat jako adresy určující kam se ta která funkce bude posílat. Hodnoty parametrů těchto funkcí se pak nastavují pro každý preset zvlášť.


Příklad nastavení funkce Program Change

Opět odkazuji na výše zmíněný příklad, takže následující postup nastaví preset tak, aby vyslal zprávu Program Change 5 na kanálu 1 (pro nás tedy využití funkce PRG CHG 1)
1. Zvolte si preset, který budete upravovat.
2. Stiskněte a 2,5 s podržte spínač DOWN. Přístroj se přepne do režimu konfigurace presetu a začne blikat LEDka SWITCH 1/SWITCH 2.
3. Nyní můžete nastavit stav obou relé pro tento preset spínači 1 a 2. K dalšímu kroku přejdete spínačem UP. Rozsvítí se LEDka SELECT.
4. Svítící LEDky u jednotlivých pedálů označují, které funkce jsou aktivní. Delším sešlápnutím můžete jednotlivé funkce zapínat nebo vypínat. Pro tento příklad je třeba, aby byla zapnuta funkce PRG CHG 1.
5. Krátkým sešlápnutím spínače 1 zvolte funkci PRG CHG 1. LED u tohoto tlačítka by měla začít blikat.
6. Volbu funkce potvrďte spínačem UP.
7. Zadejte hodnotu Program Change, tedy v našem případě 5.
8. Volbu potvrďte spínačem UP. Rozsvítí se LEDka SELECT a přístroj je ve stejném stavu jako v bodu 4.
9. Dlouhým sešlápnutím spínače DOWN opustíte konfigurační režim presetu.


Takto nastavený preset při své aktivaci vyšle MIDI zprávu Program Change 5 na kanál 1. Pro důsledné nastavení podle příkladu se třemi MIDI zařízeními musíme v bodě 4 aktivovat a nastavit i funkce PRG CHG 2, PRG CHG 3 a EXP A. Hodnoty Program Change (viz. bod 5) nastavíme na 8 pro PRG CHG 2 a na 4 pro PRG CHG 3. Tím dosáhneme toho, že se při volbě tohoto presetu vyšlou příslušné zprávy Program Change i pro kanály 2 a 3. Parametrizace výrazového pedálu (funkce EXP A) je složitější jelikož je třeba zadat 3 hodnoty. Postup je stejný, jen po volbě funkce EXP A (spínačem 8 v bodu 5) zadejte v bodu 7 nejdříve hodnotu kontroleru (svítí LED NUMBER; v příkladu je uvedena hodnota 7; potvrďte spínačem UP), minimální hodnotu (svítí LED VAL1; typicky se nastavuje 0; opět potvrďte spínačem UP) a maximální hodnotu (svítí LED VAL2; typicky 127; potvrďte spínačem UP)

V případě, že řídíte jedno MIDI zařízení, postačí využívat jen funkci PRG CHG 1 (a kontrolery). Ostatní PRG CHG a nevyužité kontrolery v bodě 4 postupu vypněte. Náhodné původní hodnoty kontrolerů totiž můžou zlobit.


V tomto článku jsem se omezil jen na základní a nejpoužívanější funkce kontroleru. FCB1010 má i další možnosti použití. Např. funkce CNT, která jednorázově pošle zprávu Control Change. Využít ji můžete např. pro zapnutí/vypnutí některého efektu, případně nastavení některého jeho parametru a používat tak jeden preset multiefektu pro více presetů FCB1010. Dále funkce NOTE, kterou lze nastavovat např. délku delaye apod. V tomto momentě odkazuji na manuál. V případě zájmu by mohl mít článek pokračování.

Kamzi
Diskuse k článku